%0 Journal Article %A Koduan, Peter %A Manh, Vu Van %A Anh, Pham Ha %D 2008 %T Developing Internet-GIS for Environmental Management in Mekong Delta (Vietnam) %B Environmental Informatics and Industrial Ecology %I Shaker Verlag